گواهینامه موسسه IPMA در چهار رده تقسیم بندی شده است، هریک از این گواهینامه‌ها یکی از رده‌های مدیریت پروژه را هدف قرار داده است.
tsfaviconIPMA Level D
این گواهینامه جهت رده تیم پروژه طراحی شده است.
tsfaviconIPMA Level C
این گواهینامه جهت رده مدیریت پروژه‌هایی طراحی گردیده است که میزان پیچیدگی آنها کم می‌باشد.
tsfaviconIPMA Level B
این گواهینامه جهت رده مدیریت ارشد پروژه‌هایی طراحی گردیده است که میزان پیچیدگی آنها زیاد می‌باشد.
tsfaviconIPMA Level A
این گواهینامه جهت رده مدیریت طرح و برنامه و یا سبد پروژه طراحی گردیده است.