هر سازمان می‌بایست به صورت مداوم دانش مدیریت پروژه مدیران پروژه و افراد تیم پروژه خود را اندازه‌گیری نماید. یکی از بهترین روش‌های موجود اندازه‌گیری این دانش قبل از برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز این افراد می‌باشد. در پاره‌ای از موارد می‌توان این اندازه‌گیری را قبل و بعد از برگزاری دوره‌های آموزشی انجام داد تا از میزان موثر بودن دوره‌های ارائه شده اطمینان حاصل نمود. ارزیابی دانش مدیریت پروژه اولین گام در فرآیند آموزش و بهبود نظام مدیریت پروژه می‌باشد.
این ابزار می‌تواند در ابتدای دوره‌های آموزشی و در انتهای آن انجام شود. همچنین به صورت مداوم می‌توان از این ابزار در ارزیابی‌های دانشی مدیریت پروژه افراد سازمان استفاده نمود. سوالات مندرج در این آزمون بر اساس مبانی پایه‌ای مدیریت پروژه در تمامی گروه‌های فرآیندی طراحی شده است. نمرات و نتایج هر فرد در پایان بر اساس گروه‌های ذیل مدل شده و ارائه می‌گردد.

فاز آغازین پروژه مدیریت کیفیت
مدیریت محدوده و شرح خدمات کنترل پیشرفت پروژه
برنامه‌ریزی پروژه تیم سازی و شکل دهی تیم
مدیریت ریسک فاز اختتامی پروژه
مدیریت هزینه

این آزمون که به صورت آنلاین برگزار می‌گردد، به افراد کمک می‌نماید تا از وضعیت دانش مدیریت پروژه خود به خوبی آگاه شوند. نتایج این ارزیابی می‌تواند در راستای تدوین برنامه‌های جامع آموزشی مدیریت پروژه و طراحی سایر برنامه‌های بهبود به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

تعداد سوالات مندرج در آزمون ۶۰ سوال بوده و مدت زمان پاسخگویی ۱ ساعت می‌باشد.

قیمت هر آزمون به ازاء هر نفر ۹۵ یورو می‌باشد.