بیشتر ارزیابی‌هایی که از مدیران پروژه و تیم مدیریت پروژه می‌شود، ارزیابی‌ها و آزمون‌های دانشی می‌باشد. گرچه این امر در جای خود قابل احترام است، اما با ارزیابی دانش مدیریت پروژه، نمی‌توان گفت که مدیر پروژه فردی توانمند جهت مدیریت یک پروژه می‌باشد یا خیر.

ارزیابی مهارتی مدیران پروژه حلقه مفقوده چنین ارزیابی‌هایی می‌باشد. در این ارزیابی به هر فرد ۵۰ سناریو و مشکل واقعی که به صورت نرمال هر مدیر پروژه در طول اجرای یک پروژه به صورت روزمره با آن روبرو می‌شود، ارائه می‌گردد. برای هر یک چهار گزینه و راه حل مناسب وجود دارد که فرد می‌بایست بر اساس تکیه به مهارت‌های اجرایی خود آنها را به صورت اولویت‌بندی مرتب نماید.

هدف ارزیابی موقعیت شناسایی فرد و بهترین انتخاب وی بر اساس هر سناریو می‌باشد. سوالات طوری طراحی شده‌اند که شایستگی‌های مهارتی لازم و مورد نیاز یک مدیر پروژه موفق را در گروه‌ها و حیطه‌های مختلف مدیریت پروژه ارزیابی نمایند. در کنار شایستگی‌های فنی و مهارتی مدیریت پروژه، سوالات، ویژگی‌های فردی و شخصی مورد نیاز مدیریت پروژه را نیز ارزیابی می‌نماید. این سوالات کاملاً منطبق بر شایستگی‌های مورد نیاز مدیران پروژه مندرج در استاندارد PMCDF موسسه PMI می‌باشد.

نتایج ارائه شده به هر فرد بر اساس شایستگی‌های ذیل طبقه‌بندی می‌گردد.

مدیریت پروژه مهارت‌های شخصی و فردی (مدیریت و رهبری)
فاز آغازین پروژه ارتباطات
فاز برنامه‌ریزی پروژه رهبری
فاز اجرای پروژه مدیریت
فاز کنترل و نظارت بر پروژه مهارت‌های ادارکی
فاز اختتام پروژه مهارت‌های تاثیرگذاری
مهارت‌های حرفه‌ای‌گری

این آزمون به صورت آنلاین برگزار می‌گردد و مدت زمان تکمیل سوالات ۷۵ دقیقه می‌باشد.

مدت زمان دسترسی برای هر فرد یک جلسه می‌باشد.

قیمت هر آزمون به ازاء هر نفر ۹۵ یورو می‌باشد.