در حال حاضر گواهینامه‌های موسسه PMI در ۷ گروه تقسیم‌بندی شده‌اند.

هریک از این گواهینامه‌ها یکی از مشاغل مرتبط با مدیریت پروژه را پوشش می‌دهد.

tsfavicon(CAPM (Certified Associate in Project Management

این گواهینامه جهت افرادی طراحی شده است که به عنوان کارشناس تیم پروژه یا دستیار مدیر پروژه تمایل به فعالیت دارند.

tsfavicon(PMP (Project Management Professional

این گواهینامه جهت ارائه به مدیران پروژه ایجاد شده است.

tsfavicon(PgMP (Program Management Professional

این گواهینامه جهت ارائه به مدیران طرح و برنامه ارائه گردیده است.

tsfavicon(PMI-SP (PMI Scheduling Professional

این گواهینامه جهت ارائه به افرادی طراحی گردیده است که به عنوان کارشناسان زمان‌بندی پروژه تمایل به فعالیت دارند.

tsfavicon(PMI-RMP (PMI Risk Management Professional

این گواهینامه جهت ارائه به افرادی طراحی گردیده است که به عنوان کارشناس مدیریت ریسک پروژه تمایل به فعالیت دارند.

tsfavicon(PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner

این گواهینامه جهت ارائه به افرادی طراحی گردیده است که تمایل به مدیریت پروژه‌های نرم افزاری در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از مدل Agile را دارند.

tsfaviconPMI OPM3 Consultant /Assessor

این گواهینامه جهت ارائه به افرادی طراحی گردیده است که تمایل دارند با استفاده از مدل OPM3 به ارائه خدمات مشاوره و ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه بپردازند.

**برای اطلاعات بیشتر در خصوص دوره‌های مرتبط با هر یک از گواهینامه‌ها بر روی دوره کلیک کنید **