فناوری اطلاعات به عنوان امری مهم در تمامی جنبه های مختلف زندگی کنونی دیده می شود . نقش اطلاعات صحیح به عنوان پایه ای در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری در تمامی ارکان مختلف سازمان در نظر گرفته می شود. بر پایه همین مطلب ضرورت ایجاد زیرساختهای مناسب فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در روند اجرای پروژه ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات پروژه ها بسیار مهم می باشد .

لذا جهت رفع نیاز سازمان ها در این زمینه خدمات ذیل ارائه می گردد:

  • طراحی، استقرار و پیاده سازی راهکار Oracle Primavera Unifier
  • طراحی، استقرار و پیاده سازی راهکار(EPPM) Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management و Oracle BI
  • طراحی، استقرار و پیاده سازی راهکار Primavera P6 Professionals
  • تهیه داشبوردهای مدیریتی

 

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید