ضعف در تولید اسناد و مدارک مورد نیاز در مدیریت هر پروژه باعث اتلاف هزینه بسیار زیاد، عدم درک صحیح افراد و دوباره کاری می گردد. این اسناد و رویه های مهم باعث ارتباط اثربخش بین تیم مدیریت پروژه، تیم پروژه، کارفرما و کلیه حامیان و ذینفعان پروژه خواهد شد.

لذا در این زمینه خدمات ذیل ارائه می گردد:

  •  بررسی فنی، میزان شفافیت و کاربردی بودن اسناد مدیریت پروژه
  • بازخورد فنی مورد نیاز در هر قسمت از اسناد شامل اعمال نظر در مورد سطح شفافیت اطلاعات و بازخورد در زمینه محتوی هر سند و همچنین رابطه بین محتوی تولید شده و انتظارات مورد نیاز از نوع سند
  • ایده هایی مبتنی بر بهبود کیفی سطح اسناد ارائه شده در پروژه های آتی

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید