بسیاری از سازمان‌ها به سرعت در حال مستندسازی و ثبت فرآیندهای جاری خود با استفاده از ابزارها و فرآیندهای خاص خود می‌باشند. متدولوژی ProcessStep جهت تعریف و مستندسازی فرآیندهای کسب و کار سازمان (قابل استفاده در فرآیندهای مدیریت پروژه) ایجاد شده و به سرعت آن دسته از محدوده‌های سازمان که قابلیت بهبود و استقرار Best Practice (بهترین شیوه) را دارند، شناسایی می‌نماید. این متدولوژی باعث ایجاد اطلاعات دقیق مرتبط با هر فرآیند شده و تمرکز ویژه‌ای بر تدوین شرح وظایف مالکین هر فرآیند دارد.
با استفاده از این متدولوژی گرافیکی شما قادر خواهید بود کلیه فرآیندهای سازمان خود را از جمله فرآیندها و فعالیت‌های مدیریت پروژه مدل‌سازی نموده و کلیه کتابچه‌های فرآیندی، دستورالعمل‌های لازم و شرح وظایف مرتبط را شناسایی نمایند.
برخی از مواردی که سازمان در این موارد دریافت می‌نماید عبارت است از:
• مستندسازی و تهیه نقشه‌های اصلی استقرار فرآیندها
• شناسایی فرآیندهای مورد نیاز جهت مدل‌سازی و اولویت‌بندی آنها
• تدوین شاخصه‌های مورد نیاز در چگونگی و میزان ارزیابی عملکرد بخش، واحد، حوزه فعالیت و …
• مستندسازی اهداف بخش، واحد و یا مجموعه‌ای که بر اساس آن فرآیندها مدل خواهند شد
• بررسی میزان و نحوه انطباق فرآیندهای موجود با اهداف بخش و کارکرد آنها
• مستندسازی و نهایی‌سازی شرح محدوده، وظایف بخش یا ستاد
• ایجاد نقشه‌های فرآیندی متناسب با فرآیند مذکور
• تعیین اولویت و فهرست فرآیندهای مورد نیاز جهت مدل‌سازی
• شناسایی مالکین فرآیندهای اصلی
• جمع‌آوری و مستندسازی ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش و تحلیل ارتباط آنها با فرآیندهای موجود
• شناسایی و تدوین محدوده‌های کلیدی عملکرد KPA و شناسه‌های کلیدی عملکرد KPA مرتبط با بخش، حوزه، محدوده فعالیت و …

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir