بسیاری از سازمانها به سرعت در حال مستندسازی و ثبت فرآیندهای جاری خود با استفاده از ابزارها وفرآیندهای خاص خود می باشند. متدولوژی Process Step جهت تعریف و مستندسازی فرآیندهای کسب و کار سازمان ( قابل استفاده در فرآیندهای مدیریت پروژه) ایجاد شده و به سرعت آندسته از محدوده های سازمان که قابلیت بهبود و استقرار  Best Practice (بهترین شیوه ) را دارد ، شناسایی می نماید. این متدولوژی باعث ایجاد اطلاعات دقیق مرتبط با هر فرآیند شده و تمرکز ویژه ای بر تدوین شرح وظایف مالکین هر فرآیند دارد.

برخی از مواردی که سازمان در این موارد دریافت می نماید عبارت است از:

 • مستندسازی و تهیه نقشه های اصلی استقرار فرآیندها
 • شناسایی فرآیندهای مورد نیاز جهت مدل سازی و اولویت بندی آنها
 • تدوین شاخصه های مورد نیاز در چگونگی و میزان ارزیابی عملکرد بخش، واحد، حوزه فعالیت و …
 • مستندسازی اهداف بخش، واحد و یا مجموعه ای که بر اساس آن فرایندها مدل خواهند شد
 • بررسی میزان و نحوه انطباق فرآیندهای موجود با اهداف بخش و کارکرد آنها
 • مستندسازی و نهایی سازی شرح محدوده، وظایف بخش یا ستاد
 • ایجاد نقشه های فرآیندی متناسب با فرآیند مذکور
 • تعیین اولویت و فهرست فرآیندهای مورد نیاز جهت مدل سازی
 • شناسایی مالکین فرآیندهای اصلی
 • جمع آوری و مستندسازی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بخش و تحلیل ارتباط آنها با فرآیندهای موجود
 • شناسایی و تدوین محدوده های کلیدی عملکرد KPA و شناسه های کلیدی عملکردKPI مرتبط با بخش، حوزه، محدوده فعالیت و ..