امروزه ثابت شده است که رمز موفقیت در مدیریت پروژه های جاری سازمان، استفاده از متدولوژی های موجود مدیریت پروژه و بومی سازی آنها در فرآیندهای جاری می باشد. اما هنوز بسیاری از سازمانها از متدولوژی های ثابت و فرآیندهای رسمی آن استفاده نمی نمایند. سازمانها در زمانی که تصمیم به بهبود سیستم و وضعیت جاری پروژه های خود می گیرند، می بایست درک عمیقی از نحوه پیاده سازی و انطباق متدولوژی استاندارد در درون سازمان خود داشته باشند.

خدمات طراحی و استقرار متدولوژی مدیریت پروژه به سازمان این امکان را می دهد که:

  • بر اساس مدل های ارزیابی و عارضه یابی مدیریت پروژه موجود توانایی ها و مشکلاتسازمان شناسایی گردد.
  • گامهای بعدی و چشم انداز یا نقشه راه نظام مدیریت پروژه در قالب برنامه ۵ساله تنظیم گردد.
  • برنامه استراتژیک و گامهای کلیدی بهبود نظام مدیریت پروژه ایجاد گردد.
  • کلیه برنامه ها و اجزاء متدولوژی مدیریت پروژه مورد نیاز بدست آید.

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید