امروزه نقش منابع انسانی در تعالی هر سازمان امری بدیهی به نظر می‌رسد. نیروهای انسانی به عنوان مهم‌ترین دارایی‌های مادی و معنوی هر سازمان دیده می‌شوند.

در نظام مدیریت پروژه به کار گماردن افراد حرفه‌ای مدیریت پروژه و داشتن برنامه‌های بهبود به منظور رشد هدفمند توانایی‌ها و مهارت‌های آنان بسیار مهم و ضروری می‌باشد.

تعریف دقیق و صحیح عنوان‌های شغلی، شرح وظایف و سطح مهارت‌های مورد نیاز وابسته به آن‌ها، داشتن برنامه‌های جامع بهبود منابع انسانی مورد نیاز مدیریت پروژه، طراحی معیارها و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی افراد متخصص مدیریت پروژه (Interpersonal Skills) و … همگی به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های مسیرهای شغلی مدیریت پروژه در نظر گرفته می‌شود. شرکت TenStep با همکاری Max Wideman تاکنون تلاش‌های متعددی را در زمینه استانداردسازی عناوین شغلی مدیریت پروژه و شرح وظایف و مهارت‌های وابسته به آن و برنامه‌های بهبود و توسعه منابع انسانی مدیریت پروژه انجام داده است.

داشتن برنامه‌های مصوب و جامع ارزیابی، ارتقاء و بهبود شاخص‌ها و ویژگی‌های فردی افراد مرتبط با مدیریت پروژه، نحوه ارتقاء، نظام حقوق و مزایا، برنامه‌های آموزشی مورد نیاز، دستورالعمل و راهنماهای ارتقاء شغلی، رنکینگ و امتیازدهی افراد متخصص مدیریت پروژه، مدیریت استخرهای منابع انسانی مدیریت پروژه و … از جمله مواردی است که می‌توان تحت عنوان مسیرهای رشد شغلی مدیریت پروژه در نظر گرفته شود.

برخی از موارد و خدمات قابل ارائه در این موضوع عبارتند از:

• ارزیابی عنوان‌های شغلی موجود مدیریت پروژه در سازمان، شرح وظایف و دانش و مهارت‌های وابسته به آن

• تدوین و گروه‌بندی عناوین شغلی مدیریت پروژه موجود

• طراحی عنوان‌های شغلی جدید مورد نیاز به همراه ویژگی‌ها و مختصات هر شغل

• ارزیابی‌های دوره‌ای افراد متخصص مدیریت پروژه

• تدوین شاخص‌های فردی عملکرد (KPI)های مدیریت پروژه
با استفاده از ایجاد و استقرار نظام رشد، مسیر شغلی مدیریت پروژه سازمان شما قادر خواهد بود به صورت جامع و کاملاً هدفمند تمامی نیروهای متخصص مدیریت پروژه خود را مدیریت نموده و از اتلاف وقت و زمان و سردرگمی در پیشرفت و ارتقاء هدفمند آنان جلوگیری نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir