مدیریت پروژه‌ها و تیم‌های مجازی اساساً با پروژه‌های معمول هر سازمان متفاوت می‌باشد. هنوز به طور طبیعی مدیران پروژه سعی در بکارگیری تجربیات و توانایی‌های معمول خود در مدیریت سایر پروژه‌ها و در پروژه‌های مجازی را دارند. به طور معمول سه مورد باعث عدم سریع انطباق مدیران پروژه با محیط‌های مجازی پروژه‌های مورد نظر می‌گردد که این سه مورد عبارتند از: تغییر نگاه مدیران پروژه به پروژه‌های مجازی، مهارت‌های مورد نیاز در مدیریت مجازی پروژه‌ها و ابزار مناسب در محیط مجازی که تنها افرادی می‌توانند ویژگی‌های این پروژه‌ها را به خوبی مدیریت نمایند که این گونه پروژه‌ها را از طریق تکنولوژی مدیریت نموده و نه با تکنولوژی. با استفاده از تجریبات موجود در مدیریت مجازی پروژه‌ها، ثابت شده است که عناصر هماهنگی، ارتباط و کنترل در این نوع پروژه‌ها کاملاً متفاوت می‌باشد.
شرکت TenStep با استفاده از توان خود در طراحی متدولوژی مدیریت پروژه‌های مجازی، سازمان شما را قادر می‌سازد نسخه متدولوژی مناسبی را برای مدیریت آن دسته از پروژه‌های خود که به صورت مجازی مایل به مدیریت آنها هستید تدوین نموده و به صورت کاربردی در تعدادی از پروژه‌های مجازی پیاده‌سازی نمایید.
برخی از اجزاء مرتبط با شرح خدمات فوق به شرح ذیل می‌باشد:
  • تدوین شاخص‌ها و ویژگی‌های پروژه‌های مجازی سازمان و ارزیابی سطح توانایی زیرساخت‌های تکنولوژی موجود
  • شناسایی ویژگی‌های جاری و عوامل مرتبط با هماهنگی پروژه‌ها، نظام جاری مدیریت ارتباطات و نحوه کنترل پروژه‌ها
  • تدوین شاخص‌ها، معیارها و گام‌های متدولوژی مدیریت پروژه‌های مجازی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir