موفقیت و کامیابی در مدیریت پروژه نیازمند داشتن برنامه ریزی استراتژیک در حوزه مدیریت پروژه است.اگرچه اصول و مفاهیم کلیدی برنامه ریزی استراتژیک در دهه اخیر برای بسیاری از صاحبنظران شناخته شده است، ولی کاربرد آن در نظام مدیریت پروژه بسیار جدید می باشد.

در این حیطه از خدمات، هدف شکل دهی و اجرای فرآیند تصمیم گیری در مورد آینده سازمان با نگاه به توانایی های مدیریت پروژه می باشد.

بخشی از فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک مدیریت پروژه به شرح ذیل خواهد بود:

  • شروع دوره های جامع آموزشی مدیریت پروژه به منظور ایجاد ارتباط و زبان مشترک میان واحدهای مرتبط
  • مرور وضعیت متدولوژی موجود مدیریت پروژه سازمان
  • بررسی نقاط قوت وضعف متدولوژی و تطبیق فرآیندهای جاری با بهترین شیوه ها
  • طراحی و تدوین فرآیندهای مناسب مدیریت پروژه
  • تدوین مدل تعالی نظام مدیریت پروژه، سطوح و پیچیدگی های متدولوژی مورد نیاز در هر سطح
  • تدوین متدولوژی یکپارچه مورد نیاز مدیریت پروژه و کنترل کمی و کیفی فرآیندها
  • شروع فعالیت هایBenchmarkingو بهبود فرآیندهای ایجاد شده
  • بهبود مستمر و پایش دائمی فرآیندها