بسیاری از طرح ها و پروژه ها به این دلیل تعریف و اجرا می شوند که سازمان ها نیازمند اعمال تغییراتی مهم هستند. این تغییرات گاه ممکن است به دلیل ضعف سیستم های جاری بوده یا صرفا نیاز به بهبود و چابکی بیشتری در سازمان حس شود. یکی از مشکلاتی که سازمان ها با آن مواجه می شوند نحوه پیاده سازی راه حل ها و خروجی پروژه ها در سازمان و نحوه مدیریت تغییرات سازمانی می باشد. در این دوره به نکات کلیدی و مهم نحوه اعمال تغییرات سازمانی اشاره خواهد شد و مخاطبین با شیوه های پایدار سازی تغییرات انجام شده در سازمان آشنا می شوند.