سازمان International Association for Project Management-IPMA گواهینامه‌های مدیریت پروژه خود را در ۴ سطح تقسیم‌بندی نموده است. سومین سطح آن سطح B با نام Certified Senior Project Manager-CSPM می‌باشد . قبولی در این مرحله نیازمند موفیت در مراحل ذیل می‌باشد:

  • تکمیل فرم‌های خود ارزیابی
  • آزمون
  • شرکت در کارگاه یک روزه
  • مصاحبه
  • ارزیابی گزارش ارائه شده

دریافت گواهینامه سطح B به این معنا است که فرد قادر است پروژه‌هایی با پیچیدگی زیاد را مدیریت نماید. طبق تعریف اخذ این سطح از گواهینامه نشان دهنده آن است که فرد قادر به مدیریت پروژه‌های بزرگ و پیچیده با استفاده از ابزار، رویه‌ها، متدها و تکنیک‌های عناصر شایستگی مدیریت پروژه می‌باشد.

چه کسانی می‌توانند جهت دریافت این گواهینامه ثبت نام نمایند؟

  • کسانی که حداقل پنج سال تجریه مدیریتی که سه سال آن مربوط به مدیریت پروژه‌های پیچیده باشد، می‌توانند جهت کسب این سطح از گواهینامه ثبت نام نمایند

منابع مورد ارزیابی در آزمون

  • استاندارد ICB

پیش نیازهای دوره

  • داشتن گواهینامه سطح C

کلاس‌های آمادگی شرکت TenStep

بیشتر تمرکز دوره در این مرحله تهیه گزارش تسلیمی فرد (شامل ۱۵ صفحه اصلی و ۱۰ صفحه ضمائم) مربوط به پروژه‌هایی است که تاکنون مدیریت نموده است.