شایستگی ها و قابلیت های مدیریتی مدیران پروژه از جمله عوامل مهم تاثیرگذار در موفقیت پروژه ها و طرح ها می باشد. بر اساس تحقیقات ثابت شده از سوی موسسات معتبر بین المللی، این شایستگی ها می توانند تا ۵۰ در صد شانس موفقیت پروژه ها را افزایش دهند. مخاطبین این دوره با مفاهیم و نکات کلیدی مرتبط با نحوه طراحی و پیاده سازی مدل شایستگی های مدیران پروژه آشنا شده و توانایی های لازم جهت طراحی مسیر توسعه مدیران پروژه سازمان خود را کسب خواهند نمود.