امروزه تئوری ها و مباحث گوناگونی در خصوص نحوه مدیریت پروژه ها مطرح شده است، لیکن یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد کاربردی و عملیاتی بودن آنها در شرایط واقعی پروژه ها می باشد. در این دوره به روش ها و تکنیک هایی از مدیریت پروژه اشاره خواهد شد که در شرایط واقعی اجرای پروژه ها پرکاربرد بوده و برای مدیریت موفق پروژه ها ضروری می باشند.