با تعریف محدوده و شرح خدمات دقیق پروژه مرزهای پروژه به طور کامل مشخص می‌گردد.

بدون تعریف دقیق محدوده، پروژه هیچ شانس موفقیتی ندارد. در زمانی که پروژه تعریف و ویژگی‌های آن مشخص می‌گردد، انتظارت و توقعات همه ذینفعان در چهارچوب اقلام قابل تحویل و بر اساس معیارهای زمان‌بندی و هزینه تعریف و مشخص می‌گردد. اگر خروجی‌ها و اقلام قابل تحویل پروژه تغییر کنند به مراتب برآوردهای مرتبط با هزینه، زمان‌بندی و حجم فعالیت‌های پروژه نیز تغییر خواهد نمود. این امر به معنی تغییر در شرح خدمات پروژه می‌باشد. معمولاً تغییر در شرح خدمات در زمانی صورت می‌گیرد که توافق اولیه درباره ماهیت، ویژگی‌های پروژه و اقلام قابل تحویل آن صورت گرفته، اما مدیر پرژه و یا حامیان پروژه توافق می‌نمایند که سطح انتظارات تعریف شده را تغییر داده و مورد بازنگری قرار دهند.

مدیریت موثر شرح خدمات، مسیری به منظور مشارکت حامیان پروژه در فرآیند تصمیم‌گیری جهت تایید و یا رد درخواست‌های تغییر در پروژه می‌باشد.

پیش نیازهای دوره

این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

  • رابطه و مفهوم بین شرح خدمات پروژه و مدیریت کل پروژه را درک نمایند.
  • بر اساس منشور پروژه ایجاد شده و سایر فرآیندهای جمع‌آوری نیازمندی‌ها و مشخصات پروژه، قادر به شکل‌دهی محدوده و شرح خدمات پروژه گردند.
  • شرح خدمات و محدوده پروژه را به نحو موثری مدیریت نمایند.
  • رویه‌ها و فرآیندهای تغییر در شرح خدمات و محدوده پروژه را طراحی و نظارت نمایند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

  • مدیران پروژه، اعضای ارشد تیم پروژه و آن دسته از مدیران ارشد سازمان کارفرما که به منظور مدیریت موثر شرح خدمات پروژه‌های سازمان خود نیازمند آشنایی با دانش مدیریت محدوده و شرح خدمات می‌باشند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

  • اصول و مبانی اولیه مدیریت محدوده
  • ایجاد و شکل‌دهی محدوده پروژه
  • آشنایی با فرآیندها و رویه‌های مدیریت محدوده و شرح خدمات
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

  • ۸ ساعت (۸PDU)