درصدی از علل شکست پروژه‌ها مربوط به عدم تعریف صحیح و مناسب آنها می‌باشد. مراحل تعریف پروژه در نظام مدیریت پروژه حرفه‌ای Chartering نام داد. Chartering پروژه شامل کلیه مراحل و رویه‌هایی است که طی آن یک پروژه به صورت مناسب تعریف شده و مجوز شروع فعالیت‌های خود را دریافت می‌نماید. در این مرحله پارامترها و عواملی وجود دارد که عدم مشخص و شفاف شدن آنها می‌تواند در مراحل بعدی پروژه را به صورت جدی دچار تغییرات اساسی و بنیادین کند. این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌نماید تا به صورت صحیح پروژه‌های مورد نظر خود را تعریف نموده و از صحت اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل نمایند.

پیش نیازهای دوره

شرکت در این دوره نیازمند پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با چهارچوب و معیارهای صحیح تعریف یک پروژه آشنا شوند.
 • اطمینان حاصل نمایند که پروژه‌های جاری سازمان خود به صورت صحیحی تعریف شده‌اند.
 • رویه‌ها و بهترین شیوه‌های تعریف پروژه را فرا گیرند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران ارشد سازمان
 • اعضای هیئت مدیره
 • مدیران طرح و برنامه و مدیران پروژه

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه در دوره

 • مفاهیم کلیدی در تعریف پروژه
 • پروژه‌های بد دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
 • محدودیت‌ها و مفروضات در تعریف پروژه کدامند؟
 • چه مواردی می‌بایست در ارزیابی ریسک اولیه پروژه در نظر گرفته شود؟
 • اجزاء تشکیل دهنده منشور پروژه کدامند؟
 • چه کسانی می‌توانند پروژه را تعریف نمایند؟
 • نقش مدیر پروژه در مرحله تعریف پروژه چیست؟
 • آیا پروژه‌هایی که به خوبی تعریف نشده‌اند، می‌توانند مجوز شروع به کار دریافت نمایند؟

مدت برگزاری دوره

 • ۸ ساعت (۸PDU)