با توجه به پیچیده شدن طرح ها و پروژه ها و تغییرات مکرر الزامات و نیازمندی ها آنها، روش های سنتی مدیریت پروژه که مبتنی بر برنامه ریزی تفصیلی پروژه ها می باشدکاهش یافته و استفاده از روش های چابک و یا روش های ترکیبی چابک و کلاسیک از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در این دوره به رویکردها و روش های مختلف مدیریت پروژه وکاربرد هریک از آنها با توجه به ماهیت اجرای پروژه ها اشاره خواهد شد.