مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار دو مبحث متفاوت می باشد که امروزه به دلیل اهمیت راهبردی طرح ها و پروژه ها مفاهیم آنها به یکدیگر نزدیک تر شده است . هدف از تحلیل کسب و کار شناسایی دقیق نیازهای ذینفعان و طراحی راهکار پروژه به گونه ای است که حداکثر تطبیق با خواسته های آنان را داشته باشد. هدف از این دوره آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم تحلیل کسب و کار و رابطه آن با مدیریت پروژه می باشد.