رهبری پروژه مفهومی جدید در مدیریت پروژه می باشد. مدیران پروژه علاوه بر تسلط بر ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه می بایست با روش ها و مهارت های رهبری و نحوه اعمال آن در محیط پروژه ها آشنا باشند تا بتوانندکارایی و اثربخشی پروژه ها را توامان افزایش داده و درنهایت موفقیت پروژه ها را حاصل نمایند. مخاطبین این دوره با نقش و اهمیت سبک های مختلف رهبری در مدیریت پروژه و میزان تاثیرگذاری آن در موفقیت پروژه ها آشنا خواهند شد.