کاربرد مفاهیم مدیریت ناب در مدیریت پروژه به تازگی مطرح شده است. هدف از فرآیندهای مدیریت ناب در مدیریت پروژه کاهش فعالیت هایی است که در پروژه فاقد ارزش افزوده بوده و مسیر انجام فعالیت ها را با کندی روبرو می کنند. مخاطبین این دوره با اصول و مبانی مدیریت ناب در مدیریت پروژه آشنا خواهند شد.