این دوره به معرفی رفتار سازمانی و شناسایی خصوصیات مختلف متغیرهایی می­‌پردازد که بر رفتار افراد تیم پروژه تاثیر مستقیم می‌گذارد. این موارد از طریق تمرین­‌های مفیدی در این دوره ارائه می­‌گردد. شرکت کنندگان به خصوص مدیران پروژه مطالبی را در خصوص گروه­‌ها و تیم­‌های کاری، فرآیند تصمیم گیری و مدیریت تعارضات در ساختار پروژه فرا می‌گیرند. همچنین در این دوره شیوه­‌های ارتباطی، کانال­‌ها، انواع ساختار سازمانی و فرهنگ‌های موجود و تاثیر تمامی موارد بر افراد تیم پروژه بررسی می­‌گردد. مدیران پروژه در این دوره با نحوه تحلیل مشاغل و سمت­‌های مختلف در پروژه و طراحی مجدد مشاغل مورد نیاز آشنا می‌گردند.
پیش نیازهای دوره
 • این دوره شامل پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت کنندگان می­‌بایست قادر باشند:
 • با اصول و مبانی رفتار سازمانی پروژه، انواع شیوه‌های ارتباطی، ساختار قدرت در سازمان و چگونگی تاثیر آنها بر رفتار سازمانی آشنا شوند.
 • با آن دسته از خصوصیات افراد در تیم پروژه که بر رفتار سازمانی پروژه تاثیر می‌گذارد و همچنین فاکتورهایی که بر رفتار شخصی افراد تاثیر می­‌گذارد آشنا شوند.
 • با انواع ساختار سازمانی پروژه و تاثیر متقابل آن بر رفتار سازمان و خصوصیات افراد تیم پروژه آشنا شوند.
چه کسانی می­‌توانند در این دوره شرکت نمایند
 • مدیران بخش‌ها و واحدها
 • مدیران پروژه
 • طراحان ساختار سازمانی و بخش سیستم‌ها و روش­‌ها
خلاصه‌ای از سرفصل­‌های قابل ارائه در دوره
 • آشنایی با ساختار سازمان و ساختار سازمانی پروژه‌ها
 • محیط دینامیک سازمان و تاثیر آن بر عملکرد افراد
 • گروه‌ها و تیم­‌های دینامیک پروژه
 • انواع فرآیندهای سازمانی
 • ساختار قدرت در سازمان، سیاست‌­ها و رهبری
 • انواع ساختار سازمانی
 • طراحی مناسب مشاغل
 • فرهنگ سازمانی
مدت برگزاری دوره
 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)