در اکثر سازمان ها با توجه به ساختار سازمانی، مدیران پروژه برای مدیریت پروژه خود دارای اختیارات کافی نمی باشند و از سویی دیگر می بایست نسبت به عملکرد پروژه و میزان دستیابی به اهداف آن پاسخگو باشند. در این دوره مدیران پروژه با تکنیک ها و روش هایی آشنا می شوند که علی رغم اختیارات کم بتوانند به نحو مناسبی پروژه خود را مدیریت نمایند.