تاریخ انتشار خبر: ۹۳/۱۲/۱۲

عقد قرارداد طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه شرکت مپنا لکوموتیو تحت لیسانس TenStep

شرکت TenStep ایران و شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا قراردادی را در خصوص استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژی طرح و پروژه تحت لیسانس TenStep امضاء نمودند.

در این پروژه کلیه رویه‌ها و متدولوژی‌های مدیریت طرح و پروژه طبق استانداردهای بین المللی و در طرح MAP24 شرکت مپنا لکوموتیو به عنوان طرح پایلوت پیاده‌سازی خواهد شد و قابلیت ممیزی نهایی را از طریق شرکت TenStep فرانسه خواهد داشت.