مدیریت ارزش کسب شده یکی از تکنیک های پرکاربرد در مدیریت هزینه پروژه ها و طرح ها می باشد. اما شیوه مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های اجایل نسبت به نوع کلاسیک آنها متفاوت بوده و بارویکرد جدیدی امکان پذیر است. مخاطبین این دوره با نحوه بکارگیری مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های اجایل آشنا خواهند شد.