این دوره برای آندسته از افرادی طراحی شده است که تمایل دارند پس از آشنایی مقدماتی و مفاهیم پایه ای در حوزه مدیریت تیم های چابک، نقش محوری درکوچینگ و منتورینگ سایر مدیران پروژه سازمان داشته باشند.